Kişisel Verilen Korunması Kanunu

Özel Gaziantep Anka Hastanesi olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem vermekteyiz. Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda yer alan tüzel kişilik tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyarınca işlenmektedir.

Hastane / İşleten Tüzel Kişilik

Özel Gaziantep Anka Hastanesi / Şehitkâmil Özel Sağlık Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş Hastalarımız tarafından paylaşılan her türlü kişisel veriyi hasta mahremiyetine özen gösterecek şekilde ve kişisel verilerinize ilişkin uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacak şekilde muhafaza etmekteyiz. İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme, kişisel veri koruma ve işleme politikamızı hastane tarafından ifa edilen hizmetler sırasında kişisel verilerinizi nasıl topladığımız, aktardığımız, kullandığımız ve koruduğumuzu açıklamaktadır.

1. Hastanemiz Tarafından Toplanan Kişisel Veriler

Hastalarımızdan, sağladığımız sağlık hizmetleri çerçevesinde çeşitli bilgiler toplamaktayız. Söz konusu bilgiler, her şartta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda ("KVKK") yer alan veri işleme ilke ve şartlarına uygun olarak toplanmaktadır. Sizlerden aşağıda 2. Bölüm'de açıklanan amaçlar kapsamında topladığımız bilgiler arasında aşağıdakiler yer alabilir:

Adınız, soyadınız

T.C. kimlik bilgileriniz, pasaport numaranız

Medeni haliniz

Araç plaka veriniz

Doğum yeri ve tarihiniz

Cinsiyetiniz

Adresiniz

Telefon numaranız

e-posta adresiniz

Hastane tarafından size özgü oluşturulan hasta protokol numaranız

Ödeme ve faturalama bilgileri, kredi kartı bilgileriniz gibi finansal verileriniz

Özel Sağlık Sigortası veya Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilen hizmetler kapsamında biyometrik verileriniz

Özel Nitelikli Verileriniz, laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz dâhilancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz.

Bizimle dış hattan iletişime geçtiğiniz takdirde ses kaydınız

Hastanelerimizi ziyaretiniz sırasında kamera sistemi görüntü kaydınız

www.ankahastanesi.com.tr web sitemizde yer alan online hizmetlerden faydalandığınızda paylaştığınız sağlık verileriniz ve kimlik bilgileriniz

e-posta, çağrı merkezi veya diğer kanallar ile bize ulaştığınızda paylaştığınız diğer verileriniz

İş başvurusu yaparsanız özgeçmiş vb bilgileriniz

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Bizden almakta olduğunuz hizmetler kapsamında topladığımız kişisel veriler, aşağıdakilerin de arasında yer aldığı çeşitli amaçlar dâhilinde işlenmektedir: a. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme;b. Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, Madde 6/3 “Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.” Maddesi gereğince tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi;

Randevu aldığınız takdirde randevunuza ilişkin size bilgi sağlama

Hastanemizin iç işleyişini planlanma ve yönetme

Hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla analiz yapma

Faturalandırma yapılması

Faturalandırma yapılması

Kimliğinizin doğrulanması

Anlaşmalı kurumlarla ilişkinizin doğrulanması

Uygulanan mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine yanıt verme

Hizmetlerimize ilişkin soru veya şikâyetlerinize yanıt verme

Sunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme;

Hastanemizin iç politika ve prensiplerine uyum sağlama

Sağlık hizmetleri almanızı takiben hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve hasta memnuniyetinin

Hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla (pazarlama, kampanya bilgi, katılım web ve mobil üzerinden özel içerikle iletilmesi) sizinle iletişime geçilmesi;

İlaç veya tıbbi cihaz temini.

Bununla birlikte, kişisel verileriniz yukarıda sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanılmayacaktır.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişi ve Kuruluşlar

KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, kişisel verilerinizi yukarıda Bölüm 2'de yer alan amaçlar doğrultusunda; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar (Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Müdürlüğü, Kolluk Kuvvetleri, Yetkili Avukatlar, Nüfus Müdürlüğü, Eczacılar, Mahkemeler, Denetleyici Kurumlar vb.) ; özel sigorta şirketleri; doğrudan/dolaylı yurtiçi hissedarlarımız, bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz; denetçiler; danışmanlar; iş ortakları; faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilere aktarabiliriz.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında ve Hastaneninsözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla kanunlar ve diğer mevzuat kapsamında toplanır. Kişisel Verileri Koruma Kanunu Madde 6/3 “Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.” Maddesi uyarınca işlem görür.

5. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kişisel verilerinizin;

Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenme

Yurt içinde kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme

Kişisel Verileri Koruma Kanunu 7. Maddede ( Md. 7/1 Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Md. 7/2 Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır. Md. 7/3 Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.) öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin Hastane tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlendiği ölçüde KVKK'nın 13. maddesi gereği, aşağıda yer alan "KVKK Erişim/ Bilgi Talep Formu"nu doldurup hizmet almış olduğunuz hastane adresine elden teslim ederek, noter kanalıyla göndererek veya www.ankahastanesi.com adresine güvenli elektronik imza ile Veri Sorumlusuna yazılı olarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Hastane, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Hastane tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.Veri sorumlusu tarafından talebiniz kabul edilir veya gerekçesi açıklayarak reddedilir. Başvurunuzun cevabı tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir. Başvurunuzda yer alan talebin kabul edilmesi halinde veri sorumlusunca gereği yerine getirilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması halinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

Kurula Şikâyet

Başvurunuzun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde; Veri sorumlusunun cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunabilirsiniz. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız bölümünde anlatılan Kişisel Verilerin Korunma Kanunu 13. Madde uyarınca başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz. Kişilik hakları ihlal edilenlerin, genel hükümlere göre tazminat hakkı saklıdır.

Anka Hastanesi
Yaklaşık 1 saat içerisinde cevap verebilir.
Anka Hastanesi
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabilirim?
18:38